İlan ve Reklam İşlemleri

Keşan Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği gereği aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1-) Keşan Belediyesi'nin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar üzerindeki bütün ilan, reklam ve açık alan aktivitesi için yönetmelik hükümleri doğrultusunda belediyemizden izin belgesi alınması zorunludur.

2-) İlan ve reklam ve tanıtım araçları için izin süresi bağlı bulunduğu takvim yılı içerisinde geçerlidir. Süre bitiminden en geç 7 gün önce müracaatla iznin yenilenmesi zorunludur.

3-) İlan ve reklam vergileri  Şubat ve Kasım ayları olarak 2 taksitte ödenmektedir.

Keşan Belediyesi İlan ve Reklam İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:

Tanıtım Panoları İçin Gerekli Belgeler:

a-) Dilekçe

b-) Yönetmelikte belirtilen ölçülerde hazırlanmış tanıtım panosu konulacak binanın ön cepheden çekilmiş fotoğrafı

c-) İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile vergi levhasının fotokopisi

Çatı Reklamları İçin Gerekli Belgeler:

a-) Dilekçe

b-) Reklam uygulanacak cephenin 2 veya 3 açıdan çekilmiş fotoğrafları

c-) İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile vergi levhasının fotokopisi

Bez Afişler İçin Gerekli Belgeler:

a-) Dilekçe

b-) Afiş örneği veya afiş içeriğini belirten renkli bilgisayar çıktısı

c-) Talep edilen uygulama süresi

d-) Afiş ebatı

Keşan Belediyesi İlan ve Reklam İşlemleri ücret tarifesi aşağıdaki gibidir:

İLAN VE REKLAM VERGİSİNİN TÜRÜ FİYATI
Dükkan, Ticari ve Sınai Müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit İlan ve Reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: 24 TL
Motorlu Taşıt Araçlarının içine veya dışına konulan İlan ve Reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: 12 TL
Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, b,naların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki İlan ve Reklamların metrekaresinden haftalık olarak: 4 TL
Işıklı veya Projeksiyonlu İlan ve Reklamlardan her metrekare için yıllık olarak: 32 TL
İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb. nin her biri için: 0,5 TL
Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden haftalık olarak: 0,25 TL

 

İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne göre aşağıda sayılan İlan ve Reklamlardan vergi alınmaz:

1-) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar,

2-) Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,

3-) Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar,

4-) İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler,

5-) Gerçek veya tüzel kişilere ait iş yerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetinin gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.),

6-) Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve posta, telgraf, telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar,

7-) Siyasi Partiler Kanunu'na göre siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar,

8-) altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adreslerini intiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler,

9-) Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar,

10-) Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar.