İmar Ruhsat İşlemleri

Keşan Belediyesi İmar Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler:

A-    İDARİ BELGELER  (3194 Sayılı İmar Kanununa Göre)
        1-)    Yapı Ruhsatı talep dilekçesi 
        2-)    Tapu (Aslı Gibidir Onaylı)
        3-)    Yapı Sahibinin Gerçek Kişi olması halinde;
                 a-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
                 b-    Adres Bilgileri
        4-)    Yapı Sahibinin Tüzel Kişi olması halinde;
                 a-    Yetki Belgesi
                 b-    İmza Sirküsü
                 c-    Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
                 d-    Yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi
                 e-    Yetkilisinin adres bilgileri
        5-)    Gerektiğinde noter onaylı Vekaletname
        6-)    Karayolu cepheli yapılarda Yol Geçiş İzni
        7-)    Tescilli Yapı Bölgesindeki yapılarda B.K.V.K.B.K.’nun kurul kararı
        8-)    Tarımsal Amaçlı Yapılarda
                 a-    Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün uygun görüşü (Yazışma, Belediyemiz tarafından yapılacaktır.)
                 b-    Diğer İlgili kurum ve kuruluşların taşra teşkilatının uygun görüşü (Yazışma, Belediyemiz tarafından yapılacaktır.)
                 c-    Başka bir amaçla kullanılamayacağı konusunda noter onaylı taahütname

B-    TEKNİK PERSONEL BELGELERİ  (3194 Sayılı İmar Kanununa Göre)
        1-)    Mimari proje müellifi taahhütnamesi  
        2-)    İnşaat Mühendisi proje müellifi taahhütnamesi  
        3-)    Makine Mühendisi proje müellifi taahhütnamesi  
        4-)    Elektrik Mühendisi proje müellifi taahhütnamesi  
        5-)    Jeoloji Mühendisi taahhütnamesi 
        6-)    Harita Mühendisi taahhütnamesi  
        7-)    Yapı denetimsiz ise; Fenni Mesul Taahhütnameleri 

C-    TEKNİK PERSONEL BELGELERİ  (3194 Sayılı İmar Kanununa Göre)
        1-)    İmar Durumu  
        2-)    Aplikasyon Krokisi (Kadastro Müdürlüğü tarafından düzenlenen)
        3-)    Enerji Kimlik Belgesi
        4-)    Mimari Proje (6 takım)
        5-)    Betonarme Projesi (5 Takım)
        6-)    Statik Hesaplar (5 Takım)
        7-)    Zemin Etüt Raporu (1 Takım)
        8-)    Harita Mühendisince hazırlanmış olan HUS dosyası
        9-)    Isı yalıtım hesabı (3 takım)
       10-)   Isı yalıtım proje ve detayları (5 takım)
       11-)   Sıhhi Tesisat Projesi (5 Takım)
                 a-    Gerektiğinde yangından korunma ve su deposu projeleri
       12-)   Asansör Tesisat Projesi (5 Takım)
       13-)   Isıtma ve Soğutma Tesisat Projesi (5 Takım)
       14-)   Tedaş Onaylı Elektrik Projesi 
       15-)   İskele Projesi
       16-)   Bina Aplikasyon Belgesi (Özel Harita Mühendisi tarafından düzenlenen) 

D-    DİĞER BELGELER  (Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği)
        1-)    Yapı denetim firması izin belgesi noter onaylı sureti
        2-)    Bakanlıkça onaylı yapıya ilişkin bilgi formu aslı
        3-)    Yapı Denetim Firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleşme
        4-)    Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname
        5-)    Mal müdürlüğü yapı denetim hesabına yapı denetim hizmet bedelinin tamamını veya ilk taksidini yatırdığına dair makbuz
        6-)    Mal sahibi ile müteahhit arasında yapılan inşaat sözleşmesi  
        7-)    İnşaat yapımı için vekaletname / noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi 
        8-)    Yapının Müteahhidine ait;
                 a-    Yapı Müteahhitliğinin üstlendiğine dair taahhütname
                 b-    Ticaret Odası kaydı
                 c-    Vergi Mükellefi olması (Vergi Dairesinden Yazı)
                 d-    Bakanlıktan alınmış olan müteahhitlik yetki numarası
                 e-    Noter onaylı imza sirküleri
        9-)    Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği Md.9-2 gereğince
                 a-    Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi  
                 b-    İkametgah İlmuhaberi
                 c-    Şantiye Şefi Taahhütnamesi  
                 d-    Kimlik Bilgileri
       10-)    Mimari Proje Kontrol Formu
       11-)    Statik-Betonarme Proje Kontrol Formu
       12-)    Elektrik Proje Kontrol Formu
       13-)    Mekanik Proje Kontrol Formu
       14-)    Yangın Tesisatı Kontrol Formu
       15-)    Denetçi Belgeleri
       16-)    Denetçi ve Kontrol Elemanları