Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden EKAP bilgilendirmesi

Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden EKAP bilgilendirmesi

Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Aytuğ Bayır, 13 Ocak 2020 Pazartesi günü yaptığı bilgilendirmede; Keşan Belediyesi’nin ihalelerine katılacak firmaların Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’na kayıtlı olmaları gerektiğini bildirdi.

Bayır, Keşan Belediyesi’nin ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılamakla yükümlü olduğunun altını çizdi.

Aytuğ Bayır, belediyeye teklif vermek isteyen firmalarla ilgili olarak veri tabanı oluşturduklarını da anlattı ve teklif için başvuruları beklediklerini iletti.

Bayır, şu bilgileri paylaştı: “Öncelikle Müdürlüğümüz, Belediyemizce 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerçekleştirilecek ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.d Maddesi uyarınca KDV hariç 30.101,00 TL’ ye kadar idaremizce yapılacak alımlarda yukarıda sayılan temel ilkelerin en iyi şekilde uygulanabilmesi için Müdürlüğümüzce bir veri tabanı oluşturulmaktadır. Dolayısıyla hangi sektörden olursa olsun idaremize teklif vermek isteyen esnaf ve işletmelerin bu veri tabanına kayıt olması için Ana Hizmet Binamızda 2.Katta bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne gelmeleri ya da firma adı, iletişim numarası, mail adresi ve faaliyet alanını gösteren slayt katalog vb. dokümanı destekkesan@gmail.com adresine göndermesi yeterli olacaktır.

Ayrıca Alım tutarı KDV hariç 30.101,00 TL üzerindeki alımlar (Kanundaki istisnai durumlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. 20. 21. Maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale veya Pazarlık Usulü İhale Yöntemi ile alınması gerekmektedir. Dolayısıyla bölgemizde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnaf ve işletmelerin idaremizce gerçekleşecek ihalelere katılabilmesi için Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4.3. Maddesindeki “İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır.” hükmünden de anlaşılacağı üzere EKAP’a (Elektronik Kamu Alımları Platformu) kayıtlı olmaları gerekmektedir. EKAP’a kayıt işlemi Kamu İhale Genel Tebliği’nin 31. ve 32. Maddelerinde detaylı bir şekilde belirtilmiş olup, https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yetki/IstekliKaydi.aspx internet adresinden ulaşılabilecek Gerçek veya Tüzel Kişi Kayıt Yönergesi ile EKAP üzerinden protokol düzenlenmesi ve ekinde istenilen belgelerle birlikte posta yolu ile ya da elden Kamu İhale Kurumuna ulaştırılması yeterli olacaktır. EKAP’ a kayıt işlemi ücretsizdir.

Diğer yandan Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 23.1. Maddesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 25.1. Maddesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 26.1. Maddesindeki “İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur.“ ortak hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 33.2.1. Maddesindeki “İhale ve ön yeterlik dokümanı bedel ödenmeksizin EKAP üzerinden indirilebilecektir. Ancak dokümanın bu şekilde indirilmesi ile istekli olabilecek sıfatı kazanılamaz. İstekli olabilecek sıfatı kazanılarak ihaleye başvuruda bulunulması veya teklif verilebilmesi için, bu dokümanın EKAP’a kayıt aşamasında düzenlenen protokolde münferiden e-imza kullanmaya yetkili kılınan kişi tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi gerekmektedir.” Hükmünden de anlaşılacağı üzere EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin ihalelere katılabilmeleri için ihale dokümanını e-imza kullanarak indirmeleri gerekmektedir.”