Kvkk Aydınlatma Metni

 

 

KEŞAN BELEDİYESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Keşan Belediyesi  (“Belediye”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 

I. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

 • İlgili mevzuat uyarınca Belediyemizin kuruluş, görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek kamu hizmetlerinin ifası amacıyla,
 • Belediyemizin hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla,
 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 • İlgili kanunlar kapsamında hizmet alımı yapılması ve alımı yapılan bu hizmetler sonucu oluşan sözleşme bedellerinin ödenebilmesi amacıyla,
 • Sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
 • Belediye faaliyetlerimizin iyileştirilmesi amacıyla,
 • İlgili kişilere uyarı/bilgi mesajlarının gönderilmesi amacıyla,
 • Bayram, kutlama ve tebrik mesajlarının gönderilmesi amacıyla,
 • Belediyemize yöneltilen talep/şikayet/önerilerin değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve geri bildirimin yapılması amacıyla,
 • İnsan kaynakları politikamızın planlanması ve yürütülmesi amacıyla,
 • Çalışanlarımızın performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, sağlık durumlarının işe uygunluk açısından kontrolü, ücretlerinin ödenmesi, şikâyetlerinin değerlendirilmesi, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • İş veya staj başvurusunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alınanların işe başlatma işlemlerinin yapılması amacıyla,
 • Çalışanların kanuni izinlerinin düzenlenmesi, işten ayrılma işlemlerinin yapılması, işe devamlılıklarının tespiti amacıyla,
 • Çalışma alanlarımız, işyerlerimiz, binalarımız, tesislerimiz, işletme sahalarımız ve araçlarımızda ses ve görüntü kayıtlarını güvenlik, giriş çıkış kontrolü ve çalışma süreçlerinin takibi amacıyla;
 • Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da Belediye telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
 • Belediyemizi ziyaret edenler, Belediyemiz tarafından düzenlenen toplantı seminer ve diğer sosyal organizasyonlar, ödül törenleri, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraflar ve videolar; Belediyemizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,
 • Kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlarla,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,
 • Sürücü bilgisi (ehliyet) ve tahsis edilen aracın GPS takip (lokasyon) bilgileri; araç tahsisi veya kiralık araç verilmesi durumunda bu sürecin yönetilmesi amacıyla,
 • Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve başvuru evrakına ekleyerek veya elden/sözel olarak bize iletilen diğer bilgiler;  Belediyemiz ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda yaptığınız başvurularda başvurucunun kimliğinin tespiti amacıyla,
 • Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktiviteleri ve süreçlerinde kullanılması, tarafımızca sunulan hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların Belediyemizin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacıyla,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi amacıyla,
 • Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla,
 • Belediyemizin meşru menfaatlerini sağlamak amacıyla,

işlenmektedir.

 

II. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

aktarmaktayız.

 

III. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Keşan Belediyesi veya Keşan Belediyesi   adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından başvuru formları, e-devlet, fatura ödeme merkezleri, vezneler, ödeme noktaları, PTT, anlaşmalı bankalar, anlaşmalı kurumlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları,   bağlı iştirak şirketlerinden, müşterilerimizden, vatandaşlardan, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, kimlik paylaşım sistemi, adres paylaşım sistemi, sms kanalları, mobil uygulamalarımız, çağrı merkezleri aracılığıyla ve sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Keşan Belediyesi’nin hizmetlerini yürütebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. 

 

 

IV. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, İMHA EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Belediyemiz, elde etmiş olduğu kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında, yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel verileriniz imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kanundan kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 

V. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Keşan Belediyesi bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verileri aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Keşan Belediyesi’ne noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya Belediye merkezimize kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle BelediyemizinYukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Cd: no:23 – e Keşan /Edirne’de kayıtlı bulunan adresine yazılı olarak bildirebilir. Bu durumda ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.